Obchodní podmínky

1. Úvod

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Poskytovatelem serveru Toulejse.cz na adrese http://www.toulejse.cz, Provozovatelem ubytovacího zařízení a Uživatelem.

2. Vymezení pojmů


Poskytovatel - Martin Marták., se sídlem na adrese Slunečnicová 687, 253 01 Chýně, zapsaný v živnostenském rejstříku pod IČ:.72636025

Provozovatel – provozovatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba provozující jedno nebo více ubytovacích zařízení a splňujících tyto podmínky:

 • Ubytovací zařízení skutečně existuje
 • Provozovatel je oprávněn poskytovat v něm ubytovací služby v souladu s právním řádem České republiky a takové služby v daném ubytovacím zařízení skutečně poskytuje
 • Registrace ubytovacího zařízení na Server Toulejse.cz je provedena na základě smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Provozovatelem
 • Pokud dojde ke změně Provozovatele ubytovacího zařízení, Provozovatel musí o této skutečnosti informovat Poskytovatele v dostatečném předstihu

Server – serverem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetové stránky Poskytovatele na adrese http://www.toulejse.cz s veškerým aktuálním obsahem

Elektronická prezentace – elektronickou prezentací se rozumí prezentace ubytovacího zařízení Provozovatele na serveru Toulejse.cz. Elektronická prezentace obsahuje informace o Provozovateli v rozsahu jím uhrazeného paušálu dle aktuálního ceníku.

Ubytovací zařízení – kterékoliv zařízení sloužící k ubytování a provozované Provozovatelem, které může uživatel internetu prohlížet, rezervovat a kontaktovat prostřednictvím serveru Toulejse.cz. Ubytovací zařízení je na Serveru zobrazeno na základě uzavřeného smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Provozovatelem

Uživatel – uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí uživatel internetu, který díky Serveru Toulejse.cz vyhledává, rezervuje nebo kontaktuje Ubytovací zařízení

Objednávka – objednávkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ukončená a odeslaná rezervace Ubytovacího zařízení.

 

3. Popis služby


Server Touleje.cz je určen k prezentaci nabídky ubytovacích zařízení směrem k Uživatelům. Poskytuje Uživatelům možnost vyhledávání mezi nabídkami na Serveru zaregistrovaných Ubytovacích zařízení a umožňuje provádění rezervací v těchto Ubytovacích zařízeních. Uživatelé mohou vyhledávat Ubytovací zařízení podle města, hodnocení, typu ubytování (apartmán, chata, hotel, kemp, penzion wellness atd.), velikosti pokoje, stravování, vybavení, aktivit, ceny a termínu. Hledání probíhá na základě shody uživatelem zvolených kritérií a nabídkou ubytovacího zařízení.

 

4. Zápis ubytovacího zařízení na server Toulejse.cz

 

Zápis jednoho nebo více ubytovacích zařízení do databáze Serveru je umožněn všem Provozovatelům splňujícím podmínky definované výše. Při registraci Ubytovacího zařízení postupuje Provozovatel následovně:

 • Kontaktuje Poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře nebo vyplněním registračního formuláře přímo na stránkách Serveru. Provozovatel je povinen uvést Poskytovateli pravdivé informace o Ubytovacím zařízení, poskytovaných službách, cenách a nabízeném stravování.
 • Akceptuje tyto obchodní podmínky serveru Toulejse.cz v plném znění
 • Na základě dohody s Poskytovatelem připraví do finální podoby svou elektronickou prezentaci
 • Uhradí Provozovateli poplatek za zobrazení Ubytovacího zařízení – viz. aktuální ceník
 • Na základě ověření a kontroly údajů bude Poskytovatelem na serveru Toulejse.cz Provozovateli vytvořena elektronická prezentace. Na uveřejnění elektronické prezentace si Poskytovatel vyhrazuje právo 7 kalendářních dní
 • V rámci elektronické prezentace je na veškeré Provozovately fotografie umístěno logo Serveru ve tvaru Toulejse.cz

 

5. Objednávka ubytovacího zařízení

 

Objednávku ubytování v ubytovacím zařízení provádí Uživatel na základě výběru v elektronické prezentaci Provozovatele na serveru Toulejse.cz odesláním rezervačního formuláře.

Provozovatel ubytovacího zařízení je povinen takto odeslanou objednávku potvrdit uživateli e-mailem nebo telefonicky na uvedené kontaktní údaje max. do 48 hodin od obdržení objednávky.

Poskytovatel není odpovědný za objednávky, u nichž nedošlo k potvrzení Provozovatelem ubytovacího zařízení.

 

6. Ceny, poplatky

 

Na serveru Touleje.cz jsou uživateli prezentovány ceny za ubytování v ubytovacích zařízeních Provozovatele za těchto podmínek:

 • Výše cen je vždy stanovena Provozovatelem ubytovacího zařízení, Poskytovatel nemá právo ceny měnit
 • Ceny mohou být Provozovatelem kdykoliv upravovány prostřednictvím editace svého uživatelského účtu na serveru Toulejse.cz
 • Provozovatel nesmí měnit ceny za služby poskytované v ubytovacím zařízení po potvrzení rezervace Uživateli
 • Ceny jsou uvedeny za pokoj a noc včetně DPH a uvedené stravy
 • Veškeré další poplatky související s ubytováním v Ubytovacím zařízení je Provozovatel povinen sdělit Uživateli poznámkou ve své elektronické prezentaci na serveru Toulejse.cz nebo je zahrnout do uvedené ceny.

Úhrada cen za ubytování je řešena individuálně mezi Uživatelem a Provozovatelem ubytovacího zařízení. Do způsobu úhrady cen mezi Uživatelem a Provozovatelem Poskytovatel nesmí a nemá právo vstupovat.
Z cen uvedených v elektronické prezentaci nenáleží Poskytovateli od Provozovatele žádná odměna. Odměna Poskytovateli za uveřejnění elektronické prezentace je zahrnuta v paušálu dle aktuálního ceníku a smlouvy mezi Poskytovatelem a Provozovatelem.

Paušál za uveřejnění elektronické prezentace na serveru Toulejse.cz je Provozovateli účtován formou odeslané faktury.

V případě více elektronických prezentací je každá jedna elektronická prezentace Provozovatele účtována za samostatný paušál.

V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Provozovatelem je Poskytovatel povinen navrátit Provozovateli vložené finanční prostředky až do výše odpovídající nevyčerpanému paušálu dle aktuálního ceníku.

 

7. Reklamace

 

V případě opakujících se reklamací uživatelů na služby poskytované Provozovatelem má Poskytovatel serveru Toulejse.cz právo na ukončení smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Poskytovatelem.

Poskytovatel neodpovídá:

 • za nepravdivé nebo nepřesné informace uvedené u jednotlivých ubytovacích zařízení nebo za neposkytnuté služby
 • za žádné škody, ztráty nebo náklady uživatele vzniklé v souvislosti s rezervací ubytovacího zařízení či v souvislosti s pobytem v ubytovacím zařízení
 • za jednání ubytovacího zařízení či jeho zaměstnanců, které by mohly vést k případným sporům mezi ubytovacím zařízením a uživatelem
 • za zrušení rezervace ze strany ubytovacího zařízení s nebo bez poskytnutí důvodu

 

8. Ostatní ujednání

 

Provozovatel ubytovacího zařízení není oprávněn činit Poskytovatele jakkoliv odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě dat uveřejněných Provozovatelem ubytovacího zařízení v elektronické prezentaci na Serveru Toulejse.cz

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoliv údaje, které:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky
 • jsou nebo mohou být v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
 • mohou přivodit Poskytovateli či třetím osobám škodu
 • svým obsahem neodpovídají zájmům Poskytovatele

Přijmutím těchto obchodních podmínek Provozovatel ubytovacího zařízení souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele.

Přijmutím těchto obchodních podmínek Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele.

Přijmutím těchto smluvních podmínek se ruší veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání mezi Provozovatelem a Poskytovatelem

Pokud dojde k porušení těchto obchodních podmínek, vyhrazuje si Poskytovatel právo na blokaci nebo ukončení všech elektronických prezentací Provozovatele dle vlastního uvážení a až do provedení náhrady ze strany Provozovatele.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, a to bez předchozího upozornění.
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah mezi Poskytovatelem a Provozovatelem řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a právními předpisy České republiky.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku a právními předpisy České republiky.

 


Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.11.2016